kasih saran para tetua G gmna biar G ★Fairy server (air)Kompak mohon kasih info